China-VO Personnel

Consultants

 • Jiansheng Chen (NAOC)
 • Baoping Yan (CNIC)

Principal Investigator

 • Yongheng Zhao (NAOC)

Project Manager

 • Chenzhou Cui (NAOC)

Senior Personnel

 • Jinming Bai (YNAO)
 • Zihuang Cao (NAOC)
 • Xiao Chen (SHAO)
 • Yue Chen (NAOC)
 • Hui Deng (KMUST)
 • Dongwei Fan (NAOC)
 • Yufeng Fan (YNAO)
 • Boliang He (NAOC)
 • Kaifan Ji (KMUST)
 • Changhua Li (NAOC)
 • Jian Li (NAOC)
 • Jianhui Li (CNIC)
 • Ganghua Lin (NAOC)
 • Liang Liu (PMO)
 • Dengrong Lu (PMO)
 • Ze Luo (CNIC)
 • Kai Nan (CNIC)
 • Jun Nie (XAO)
 • Cuilan Qiao (CCNU)
 • Jixian Sun (PMO)
 • Jizhou Sun (TJU)
 • Haiming Tang (SHAO)
 • Haijun Tian (NAOC)
 • Chuanjun Wang (YNAO)
 • Feng Wang (KMUST)
 • Jian Xiao (TJU)
 • Ce Yu (TJU)
 • Heng Yu (BNU)
 • Hailong Zhang (XAO)
 • Yanxia Zhang (NAOC)
 • Jianhai Zhao (SHAO)
 • Qing Zhao (TJU)
 • Xiaoping Zheng (CCNU)
 • Jianfeng Zhou (THU)

Glossary

 • BNU: Beijing Normal University
 • CCNU: Central China Normal University
 • CNIC: Computer Network Information Center, Chinese Academy of Sciences
 • KMUST: Kunming University of Science and Technology
 • NAOC: National Astronomical Observatories, Chinese Academy of Sciences
 • PMO: Purple Mountain Astronomical Observatories, Chinese Academy of Sciences
 • SHAO: Shanghai Astronomical Observatories, Chinese Academy of Sciences
 • THU: Tsinghua University
 • TJU: Tianjin University
 • XAO: Xinjiang Astronomical Observatories, Chinese Academy of Sciences
 • YNAO: Yunnan Astronomical Observatories, Chinese Academy of Sciences